معرفی ریحانه علی

ریحانه علی، موسس عربی پلاس.

درباره استاد:
مدرس عربی اماراتی و عراقی.

سابقه تدریس حرفه ای مکالمه عربی در مجموعه های الوند، دانش آوا و عربی آموز.